Muu

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks 2023

09. september 2023

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks 2023

Toetuse eesmärk on toetada toidu- ja joogisektorit, vähendades sõltuvust fossiilsetest kütustest, sh Venemaa kütustest, ning tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus.

Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Taotlusvooru eelarve kokku on 4 000 000 eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 2 000 000 eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 2 000 000 eurot. 

Toetustaotlusi saab esitada 27. septembrist 11. oktoobrini 2023. a. 

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 10. augusti 2022. a määrusega nr 45 „Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks“ (edaspidi määrus).

Toetust saab taotleda ettevõtja:

 • kelle põhitegevusala sisendihindade suurenemine on tingitud Venemaa sissetungist Ukrainasse ning kelle põhitegevusalale on see avaldanud enim negatiivset mõju,
 • kelle põhitegevusalaks on toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAKi jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11) ja see oli äriregistri andmetel tema põhitegevusala ka taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal,
 • kes on mikro- või väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja, tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm, kes tegutseb põllumajanduse valdkonnas.

Ettevõtte suuruse määramine

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmine;
 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
 • generaatori ostmine ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Toetust võib taotleda ettevõttesse, kus toimub toidu töötlemine.

Toetatakse selliste ehitiste ehitamist ja seadmete ostmist, mis võimaldavad katkematult tarnida energiaressusse töötlemisettevõttesse, et tagada toidutootmise protsessi tõrgeteta toimimine.

Toetuse taotlemisel peab taotleja kinnitama, et ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.Investeeringuobjekt on ehitisInvesteeringuobjekt on seade

Toetuse määrad

Toetust antakse riigiabi ajutise raamistiku alusel  (17. märtsi 2023. a teatise „Riigiabimeetmete ajutine kriisi- ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale”).

Kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud riigiabi määr toetuse taotleja kohta on täitunud, antakse toetust vähese tähtsusega abina.

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

 • kuni 40% mikro- või väikeettevõtjale;
 • kuni 30% keskmise suurusega ettevõtjale;
 • kuni 20% suurettevõtjale.

Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul ühe taotleja kohta on:

 • mikro- või väikeettevõtjal 250 000 eurot;
 • keskmise suurusega ettevõtjal või suurettevõtjal 500 000 eurot.

  Taotlusi saab esitada e-PRIAs

Rohkem infot leiad PRIA koduleheküljelt: https://www.pria.ee/toetused/toiduainetoostuse-investeeringutoetus-energia-varustuskindluse-tagamiseks-2023

Saada päring Võta meiega ühendust