Andmekaitsetingimused

Energiapartner OÜ (registrikood 11511956, aadress Lelle tn 24, Tallinn 11318) on vastutav töötleja.

Neis andmekaitsetingimustes kirjeldatakse kuidas Energiapartner OÜ ning  tema tütarettevõtetena asutatud Storagepartner OÜ ja Energiapartner SIA (edaspidi Energiapartner) töötlevad oma teenuste ja kauba pakkumise ning teenuste osutamise käigus isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemisel järgib Energiapartner isikuandmete kaitse üldmäärust (EL 2016/679), elektroonilise side seadust ja muid kehtivaid õigusakte.

Energiapartner töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks.

Andmekaitsetingimustes ei käsitleta seda, kuidas Energiapartner töötleb juriidiliste isikute andmeid, ega ka seda, kuidas teised isikud töötlevad isikuandmeid. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist teistel veebilehtedel, millele viidatakse Energiapartner veebilehel välislinkidega.

Kliendile teenuste osutamisel, kauba pakkumisel või lepingu sõlmimisel viidatakse andmekaitsetingimustele ja võimaldatakse klientidel sellega tutvuda.

Isikuandmed on füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

Energiapartner kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ning töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste tegemiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Klientide ja koostööpartnerite isikuandmed

Energiapartner töötleb oma (era)klientide ja koostööpartnerite (füüsilisest isikust koostööpartnerite või juriidilisest isikust koostööpartnerite töötajate) isikuandmeid pooltevahelises suhtluses kokku lepitud teenuse osutamiseks. Isikuandmed saadakse kliendilt ja koostööpartnerilt endalt kui ta pöördub Energiapartneri poole.

Isikuandmete loetelu:

 1. erakliendi ees- ja perenimi, isiklik telefoni number, isiklik e-posti aadress, kodune aadress, isikukood, lepingulise kliendi pangakonto number, toodete ja teenuste osutamisega seotud info (nt kirjavahetus, reklamatsioonid).
 2. juriidilisest isikust kliendi esindaja ees- ja perenimi, isikukood, nimeline e-posti aadress
 3. koostööpartneri esindaja ees- ja perenimi, isikukood, nimeline e-posti aadress.

Koostööpartneritele ja klientidele korraldatavatel üritustel tehtud fotosid avaldatakse sotsiaalmeedias sellest osalejaid eelnevalt teavitades ja isiku nõusoleku alusel. Avalikel üritustel tehtud fotosid kasutatakse sotsiaalmeedias isiku nõusolekut küsimata.

Töötajate isikuandmed

Energiapartner töötleb vastutava töötlejana töölepingu alusel ja õigusaktidest (näiteks maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete loetelu:

 1. Inimese tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kodakondsus
 2. töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress
 3. perekondlikud ja sotsiaalsed andmed;
 4. kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed;
 5. finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks ja pensioniinfo;
 6. töösuhet puudutavad andmed, näiteks tulemusvestluste ja atesteerimise dokumendid;
 7. andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli otsused,
 8. töötajatele tööalaseks suhtluseks loodud e-posti aadressid, telefoninumbrid on avalikustatud https://energiapartner.ee/ lehel õigustatud huvi alusel selleks, et kliendid saaksid töötajatega ühendust võtta.

Fotosid töötajatest avaldatakse Energiapartneri kodulehel töötaja nõusoleku alusel.

Isikuandmeid säilitame

Energiapartner säilitab teie isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik andmekaitsetingimustes nimetatud eesmärkide saavutamiseks, või seni, kuni seadusega pandud kohustus seda ette näeb. Energiapartner kustutab või anonüümib (sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega) isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti. Täpsemate säilitusaegade kohta võta meiega ühendust.

Juurdepääs isikuandmetele ja konfidentsiaalsus

Energiapartner töötleb oma käsutuses olevaid isikuandmeid lubamatu ja sihipäratu kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades kõiki asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid. Energiapartner tagab vastutustundliku ning andmesubjekti huvidest, õigustest ja vabadustest lähtuva isikuandmete töötluse.

Energiapartneri töötajatel on juurdepääs teie andmetele ainult siis, kui see on vajalik teile teenuse osutamiseks ja ametijuhendist tulenevate ülesannete täitmiseks. Töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse nõuded ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Energiapartner ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isiku õigused oma andmetele

Õigus pääseda ligi oma isikuandmetele – õigus saada teavet oma andmete töötlemise kohta ja nõuda koopiat oma isikuandmetest.

Õigus parandada isikuandmeid – õigus nõuda, et isikut ennast puudutavad isikuandmed parandataks või vajaduse korral uuendataks.

Õigus isikuandmed üle kanda – õigus saada ennast puudutavaid isikuandmeid, mida isik on ise jaganud ja neid uuesti kasutada.

Õigus andmed kustutada –  andmed kustutatakse isiku taotlusel, kui neid ei ole enam seaduslikult vaja.

Õigus oma nõusolek tagasi võtta – kui andmetöötlus nõusolekupõhine, on isikul alati õigus oma nõusolek tagasi võtta saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile info@energiapartner.ee

Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele – õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise suhtes.

Õigus piirata isikuandmete töötlemist – teatavatel juhtudel on isikul õigus nõuda töötlemise piiramist.

Isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine

Kui Energiapartneris toimub isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäolist ohtu isikute õigustele ja vabadustele, vormistatakse selle kohta nõutud dokumendid ning võetakse kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.

Küpsised

Energipartner kasutab oma veebilehtedel (www.energiapartner.ee) ja selle alamlehtedel) järgmist tüüpi küpsiseid:

 • vajalikud küpsised, mis on ajutised ja kustuvad kohe pärast veebilehitseja sulgemist. Kasutame vajalikke küpsiseid selleks, et tagada veebilehe korrektne toimimine ja mugavam kasutamine;
 • funktsionaalsed küpsised, mis salvestuvad külastaja seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist. Kasutame funktsionaalseid küpsiseid näiteks selleks, et tuvastada külastajad, kes on varem samal veebilehel käinud, ning jätta meelde nende tehtud valikud (näiteks keelevalik). Samuti kasutame funktsionaalseid küpsiseid veebilehe kasutatavuse analüüsimiseks ning külastuse keskmise kestuse kindlakstegemiseks, et hinnata ja parandada veebilehe toimimist ja kasutusmugavust;
 • turundusküpsiseid kasutame peamiselt reklaamide kuvamiseks, turunduseks ja veebilehe külastatavuse statistika tegemiseks;

Energiapartner OÜ kasutab FB Pixel, Google Ads Conversion ja Tracking Google Analytics 4 teenuseid.

Andmekaitsetingimuste muudatused

Energiapartner jätab endale õiguse parandada käesolevaid andmekaitsetingimusi. Võimalikest parandustest andmekaitsetingimustes antakse teada veebilehel.

Soovides saada lisateavet oma isikuandmete kasutamise kohta kirjutage e-posti aadressile info@energiapartner.ee.

Oma küsimustega on isikul alati õigus pöörduda ka  Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või muu asutuse, eelkõige elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole.

Saada päring Võta meiega ühendust
Consent Management Platform by Real Cookie Banner